Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đầu tư xây dựng FODACON

Tin vắn về đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đầu tư xây dựng FODACON
             Ngày 5/6/2018 Công ty CP Đầu tư Xây dựng FODACON đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã biểu quyết thông qua tất cả các nội dung chương trình của Đại hội; đồng thời, Đại hội thống nhất xác định một số mục tiêu chính của năm 2018 đó là:                                           
1. Phấn đấu doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 trên 600 tỷ tăng 15% so với doanh thu năm 2017.
2. Xem xét, lựa chọn 01 dự án đầu tư để triển khai trong quý I năm 2019.
3. Xem xét gia hạn cho đối tác thuê nhà của Công ty.
4. Tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty.